Ivan Klapan fotografija

Ivan Klapan , predsjednik Uprave

Rođen je 1957. godine. Diplomirao je 1979. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Elektroenergetika. Pohađao je više poslovnih i stručnih seminara na domaćim i međunarodnim poslovnim školama, te sudjelovao na brojnim konferencijama i stručnim skupovima.

Zaposlio se 1979. u poduzeću RADE KONČAR – Transformatori, Srednji transformatori, na poslovima projektiranja specijalnih transformatora. Za rukovoditelja projektnog odjela imenovan je 1981. Od 1984. do 1991. bio je rukovoditelj Tehničkog ureda RJ Srednji transformatori. Nakon procesa tranzicije i restrukturiranja složenog poduzeća, od osnivanja direktor je novoosnovanog društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.o.o. (Končar-D&ST d.o.o.), a od 1995. do 2021. predsjednik je Uprave Končar D&ST d.d..

Tijekom karijere vodio je velik broj projekata i razvojnih iskoraka. Predsjednik je Nadzornog odbora ovisnog društva PET, Poljska, te član Nadzornog odbora društva Novi Feromont d.o.o.