KONČAR-D&ST dioničko društvo ima Nadzorni odbor koji broji 5 članova, od čega 4 biraju dioničari na Glavnoj skupštini a jedan član je predstavnik radnika u Nadzornom odboru. Nadzorni odbor Društva obavlja poslove koji su utvrđeni Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Rad Nadzornog odbora reguliran je Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i njegovih odbora.

Članovi Nadzornog odbora su: Gordan Kolak, predsjednik Nadzornog odbora, Ivan Bahun, član Nadzornog odbora, Josip Ljulj, član Nadzornog odbora, Miki Huljić, član Nadzornog odbora i Ana Marija Markoč, članica Nadzornog odbora.

Gordan Kolak, predsjednik Nadzornog odbora od 1. 7. 2020.
Ana-Marija Markoč, članica Nadzornog odbora od 15. 11. 2019.
Ivan Bahun, član Nadzornog odbora od 1. 7. 2020.
Josip Ljulj, član Nadzornog odbora od 1. 7. 2020.
Miki Huljić, član Nadzornog odbora od 1. 7. 2020.

Tajnica Društva te ujedno i tajnica Nadzornog odbora je Dalija Bat.

Nadzorni odbor u obavljanju nadzora nad Društvom djeluje i kroz odbore, i to: Revizijski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.

ODBORI NADZORNOG ODBORA

REVIZIJSKI ODBOR

Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te dati preporuke Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje. Odbor najmanje jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline te po potrebi dati preporuke Nadzornom odboru i Upravi Društva.

Obveze i ovlasti odbora:

 • prati postupak financijskog izvješćivanja

 • prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustav upravljanja rizicima
 • nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja
 • nadzire ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika Društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima Društva
 • prati neovisnost samostalnih revizora ili revizijskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama
 • daje preporuke Nadzornom odboru i skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizijskog društva
 • nadgleda provedbu mjera koje su određene kao rezultat vanjske i unutarnje revizije i vlastitog nadzora
 • jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost procedura za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom)
 • jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost i primjenu postupka prijave nepravilnosti

Članovi:

 • Miki Huljić; predsjednik
 • Gordan Kolak; član
 • Ivan Bahun; član

ODBOR ZA PRIMITKE

Dužnosti odbora:

 • preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine
 • preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Predsjednikom Uprave
 • preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini
 • nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke upravi o njezinim politikama
 • nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima

Članovi:

Članovi Odbora su u pravilu članovi Nadzornog odbora. Za člana Odbora za primitke iznimno se može imenovati osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako svojim profesionalnim znanjem i vještinama, dosadašnjim radom i iskustvom jamči da će doprinijeti radu Obora za primitke.

 • Josip Ljulj; predsjednik
 • Božidar Poldrugač; član
 • Josip Lasić; član

ODBOR ZA IMENOVANJA

Odgovornosti odbora:

 • nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan
 • razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s Predsjednikom uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru
 • dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije
 • pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s Predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave
 • nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora
 • nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva – direktora

Članovi:

Članovi Odbora su u pravilu članovi Nadzornog odbora.

 • Gordan Kolak; predsjednik
 • Ivan Bahun; član
 • Božidar Poldrugač; član